Daně aktuálně

03.10.2020 

Zdroj Fincentrum Reality - právní oddělení

1) Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Dochází k úplnému zrušení této daně, a to s účinky zpětně. Zrušení této daňové povinnosti se tak týká všech převodů vlastnického práva k nemovitostem, jejichž vklad byl katastrálním úřadem proveden po 1. 12. 2019. Pokud některý poplatník tuto daň uhradil, ačkoliv vklad jeho vlastnického práva byl proveden po uvedeném datu, má nárok na vrácení této daně.

2) Změny v zákoně o dani z příjmů fyzických a právnických osob

• Časový test pro možnost osvobození příjmu z prodeje nemovité věci se z 5 let prodlužuje na 10 let (doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovité věci a prodejem). Tento delší časový test se však bude aplikovat jen na prodeje nemovitostí, k jejichž nabytí došlo až po 1.1.2021. Současně je pak přidána možnost na osvobození za situace, kdy nebude splněn tento 10-ti letý časový test, nicméně příjem z prodeje bude použit na obstarání vlastní bytové potřeby.

• Dochází ke zpřesnění toho, co se považuje za „obstarání vlastní bytové potřeby“ a současně se zavádí proces, jak toto vůči správci daně ohlásit a prokázat.

• Snižuje se maximální částka odpočtu základu daně o úroky z úvěru použitého na financování bytových potřeb ze 300.000,- Kč na 150.000,- Kč. Toto snížení se však bude týkat jen úvěrů sjednaných po 1.1.2021.

 

30.6.2020 

Zdroj Fincentrum Reality - právní oddělení

1) Daň z příjmů
Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob se neposunula, nicméně v případě, že daňové přiznání bude podáno nejpozději do 18. 8. 2020, promíjí se pokuta za opožděné daňové přiznání. Stejně tak se promíjí úrok z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmů, pokud k její úhradě dojde nejpozději do 18. 8. 2020. V praxi toto znamená, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob je možné podat a současně tuto daň (příp. doplatek daně) uhradit bez jakýchkoliv sankcí nejpozději do 18. 8. 2020.


2) Daň z nabytí nemovitých věcí
Lhůta pro podání daňového přiznání k dani nabytí nemovitých věcí se neposunula, nicméně v případě, že daňové přiznání bude podáno nejpozději do 31. 12. 2020, promíjí se pokuta za opožděné daňové přiznání. Stejně tak se promíjí úrok z prodlení za pozdní úhradu této daně, pokud k její úhradě dojde nejpozději do 31. 12. 2020.
V praxi toto znamená, že daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je možné podat a současně tuto daň uhradit bez jakýchkoliv sankcí nejpozději do 31. 12. 2020. Toto opatření je reakcí na návrh na úplné zrušení této daně (se zpětnými účinky), kdy v takovém případě by se takto odložená daň již vůbec nehradila. Blíže v následujícím bodě.


3) Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a změna dalších daňových předpisů
V současné době je v legislativním procesu (aktuálně proběhlo 2. čtení v Poslanecké sněmovně) návrh zákona, který zcela ruší daň z nabytí nemovitých věcí a dále přináší dílčí změny zejména v dani z příjmů fyzických a právnických osob. Není tedy zcela jisté, zda vůbec, či případně v jakém finálním znění tento zákon bude schválen. Níže uvedeme změny ve znění, ve kterém byly navrženy na začátku legislativního procesu.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Návrh zákona zcela ruší tuto daň, a to s účinky zpětně. Zrušení této daňové povinnosti by se tak týkalo všech převodů vlastnického práva k nemovitostem, jejichž vklad byl katastrálním úřadem proveden po 1. 12. 2019. Pokud by některý poplatník tuto daň uhradil, ačkoliv by se jeho převodu týkalo zrušení daně dle předchozí věty, měl by nárok na vrácení této daně.

Změny v zákoně o dani z příjmů fyzických a právnických osob
Dle aktuálně platné právní úpravy je osvobozeným příjmem fyzické osoby příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let. Projednávaný zákon pak tuto dobu mění z 5 let na 10 let. Tento delší časový text se však bude aplikovat jen na prodeje nemovitostí, k jejichž koupi došlo až po účinnosti tohoto zákona. Dále tento zákon ruší možnost odečítat od základu daně uhrazené úroky z úvěrových smluv sjednaných za účelem financování bytových potřeb. Tato změna by však měla dopadnout jen na úvěrové smlouvy sjednané po 1. 1. 2022.